Change In Religion Form Marathi | धर्म बदलण्याचा नमुना फॉर्म

Change In Religion Form Marathi | धर्म बदलण्याचा नमुना फॉर्म

महाराष्ट्र शासन

शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय

धर्म बदलण्याचा नमुना

नोटीस

विशेष सूचना:-

खाली छापलेल्या प्रत्येक मोकळ्या जागी फक्त एकस शब्द लिहिता पाहिजे. खालील नोटीस फक्त मराठी

वरून असे जाहीर करण्यात येत आहे की वाली नही करणान्याने करारीने आपला धर्म

_______________________________________________________________

हा बदलून

_______________________________________________________________

का नवीन धर्म धारण केला आहे

सूचना-वरील जाहिरातीत असलेल्या मजकुराबाबतच्या सत्तेविषयी सरकार (Government) कुठलीच जबाबदारी

स्वीकारणार नाही.

पालकाची सही ______________                                               संपूर्ण नाव   _______________________

(अल्पवयीन इसमाच्या बाबतीत)                            पत्ता ____________________________

                                                      पिन _____________

पालक म्हणून ज्याने सही केली असेल त्या इसमाचे नाम                  ___________________

मोकळ्या जागी लिहावे                                              सही / अंगुठ्याची निशाणी

प्रति

संचालक,

शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नेताजी सुभाष रोड, मुंबई ४००००४

धर्म बदलण्याचे कारण

आपला/ आपली विश्वासू

अर्जदारासही_____________