शौचालय दाखला Toilet Certificate

शौचालय दाखला Toilet Certificate

ग्रामपंचायत कार्यालय__________________ता.______________जि.____________

Grampanchayat office________________Tq._____________Dist.____________

शौचालय दाखला Toilet Certificate

जा.क्र.:                दिनांक:    /     /   

 Dispatch no.                 Date:    /     /    

ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत______________ ता.______________जि.____________

Gramsevak /Village Development Officer, Grampanchayat____________________

tal.________________________Dist_____________________________

यांजकडून दाखला देण्यात येतो की, श्री श्रीमती_________________________________

Is issuing the certificate to Mr.Mrs._______________________________________

आधारकार्ड क्र.______________________________ Adhar Card Number:______________________

हे/ह्या ग्रामपंचायत ___________________हदितील मौजे____________________ता_____________  जि ________________महाराष्ट्र येथील रहिवासी आहेत.

Is a resident. Of  Grampanchayat_____________village___________________tal,________________

Dist_____________________,

Maharashtra

त्यांचे ग्रामपंचायत मिळकत क्र.____________________at property no._____________मध्ये शौचालय

असून ते त्याचा वापर करीत आहेत. They have an attached toilet and it is being used by them.

सदर दाखला त्यांचे विनंती अर्जानुसार देण्यात येत आहे. Certificate is issued on request of applicant.

ठिकाण:

Place.

सही व शिक्का Signature with stamp

ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी

Gramsevak /Village Development Officer