विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र Certificate of Registration of Marriage

विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र Certificate of Registration of Marriage

नमुना “ई” form no. E.

विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र CERTICATE OF REGISTRATION OF MARRIGE

[पहा कलम ६(१) आणि नियम ५] (see section 6 [1][e] and rule 5)

(भाग चार ब) महाराष्ट्र शासन राजपत्र मे २०, १९९९/ वैशाख ३०, शके १९२१

प्रमाणित करण्यात येते की, Certified that the marriage between

पतीचे नाव:__________________________आधारकार्ड क्र._________________________

Husband Name:___________________Adhar Card Number:___________________

राहणार_______________________________________________________________________आणि

पत्नीचे नाव:___________________________________________________आधारकार्ड क्र.________________________________

Wife Name :________________________________________________Adhar Card Number:________________________

राहणार __________________________________________________________________________________________

यांचा विवाह दिनांक:_________________________रोजी______________________येथे (ठिकाणी)

Solemnized on_____________________________at_____________________________

विधि संपन्न झाला. त्यांची महाराष्ट्र विवाह मंडाळाचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी विधेयक. १९९८

Register of marriage maintained under the Maharashtra regulation of marriage bureaus and registration of marriages Act 1998.

अन्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीच्या खंड क्रंमाक___________________ च्या अनुक्रमांक_______ वर

of volume_________________serial No._________________

दिनांक:_________________रोजी माझ्याकडुन नोंदणी करण्यात आली आहे.

On________________________registered by me.

ठिकाण / Place

Date/दिनांक :

निबंधक विवाह नोंदणी तथा Registrar of Marrige

ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी

Gramsevak /Village Development Officer

ग्रामपंचायत Grampanchayat