Marriage Certificate Application form Namuna D

Marriage Certificate Application form Namuna D विवाहाचे ज्ञापन नोंदणी फॉर्म नमुना फॉर्म ड Marriage Certificate form Namuna D

नमुना – “ड”

विवाह नोंदणी फॉर्म/ विवाहाचे ज्ञापन

[कलम ६ आणि नियम ५ पहा ]

१. विवाहाचा दिनांक:__________________________________________

२. विवाहाचे ठिकाण:__________________________________________

(संपूर्ण तपशीलासह)

३. पक्षकारांमधील विवाह ज्या व्यक्तिगत कायद्यान्वये विधी संपन्न झाला तो कायदा:___________________________________________________

४. (क) पतीचे नांव :___________________________________________

(प्रथम आडनावासह संपूर्ण नाव)

(ख) पतीला दुस-या नावाने (कोणतेही असल्यास) ओळखत असल्यास ते नांव / ती नावे:_______________________________________________

(ग) धर्म (एक) जन्माने :_____________________________________

(दोन) दुसरा धर्म स्विकारला असल्यास (कोणताही असल्यास):______________________

(घ) विवाह विधी ज्या तारखेस संपन्न झाला असेल त्या तारखेस असलेले वय :

                                                                                             वर्ष ______महिना__________

(ड) व्यवसाय कार्यालयाच्या पत्त्यासह______________________________________________

(च) विवाहाच्या वेळची स्थिती _______________________________अविवाहित/विधुर/घटस्फोटित

(छ) पतीचा संपूर्ण पत्ता_________________________________________________________

(ज) पतीची तारखेसह स्वाक्षरी_________________________________________________

५. (क) पत्नीचे नांव (लग्नापूर्वीचे नाव) : ___________________________________________

(प्रथम आडनावासह संपूर्ण नाव)

(ख) पत्नीला दुसर्या नावाने (कोणतेही असल्यास) ओळखत असल्यास _________________

नांव नावे

ग) धर्म (एक) जन्माने_________________

(दोन) दूसरा धर्म स्विकारला असल्यास कोणताही असल्यास) _________________

(घ) विवाह विधी ज्या तारखेस सपन्न झाला असेल त्या तारखेस असलेले वय_______

                                                                                                    वर्ष_________________महिना

(च) विवाहाच्या वेळची स्थिती ______________अविवाहित/विधवा/पटम्फोटित

(च) विवाहाच्या पूर्वीचा अथवा वेळचा पत्नीचा पूर्ण पत्ता__________________________________

(छ) पत्नीची तारखेसह स्वाक्षरी__________________________________________

६. साक्षीदार : (१) (एक) नांव: __________________________________________

(दोन) पत्ता____________________________

(तीन) व्यवसाय आणि कार्यालयाचा पत्ता : __________________________________________

(चार) विवाहित जोडप्याशी असलेले नाते : __________________________________________

(कोणतेही असल्यास)

(पाच) तारखेसह स्वाक्षरी________________________________________________________

(२) (एक) नांव_______________________________________________________________

(दोन) पत्ता_________________________________________________________________

(तीन) व्यवसाय आणि कार्यालयाचा पत्ता__________________________________________

(चार) विवाहित जोडप्याशी असलेले नाते__________________________________________

(कोणतेही असल्यास)

(पाच) तारखेसह स्वाक्षरी : _____________________________________________________

(३) (एक) नाव________________________________________________________

(दोन) पत्ता________________________________________________________

(तीन) व्यवसाय आणि कार्यालयाचा पत्ता

(चार) विवाहित जोडप्याशी असलेले नाते : __________________________________________

(कोणतेही असल्यास)

(पाच) तारखेसह स्वाक्षरी__________________________________________

७. पुरोहित :- (अ) पुरोहिताचे नांव_________________________________________________

(ब) पूर्ण पत्ता________________________________________________________

(क) धर्म__________________________________________________________________

(ड) वयः______________

(इ) तारखेसह स्वाक्षरीः__________________________________________

८. या ज्ञापनासोबत सादर केलेले दस्तऐवज

१)_________________________________

२)_________________________________

3)_________________________________

४)_________________________________

५)_________________________________

९. निबंधकाकडे सादर केल्याचा दिनांक______________

टिप :- कोणत्याही व्यक्तीने ज्ञापनामध्ये केलले कोणतेही विधान किंवा प्रतिज्ञापत्र जे खोटेअसेल अथवा सादर केलेला कोणताही दस्तऐवज जे खोटे असल्याचे त्याला तिला माहित असेल अथवा जे खोटे असल्याचे मानण्यास कारण असेल, तो ती व्यक्ती कलम १२ अन्वये दंडनीय कारवाईस पात्र ठरेल.